Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm 2018

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thông báo công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm 2018

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; Công văn 2802/SNV-TCCC ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức có kết quả liền kề của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018 đối với bà Trần Thủy Điệp có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề ở vi ̣trí tuyển dụng theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 ca Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ.

Đề nghi ̣thí sinh trúng tuyển đến đơn vị đã đăng ký dự tuyển thực hiện ký kết hp̣ đồng làm việc trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc kể t ngày ban hành Thông báo này. Giao Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện ra thông báo triệu tập ứng viên đến phân công nhiệm sở tuyển dụng giáo viên trước khi phân công về cho Hiệu trưởng trường ký kết hợp đồng làm việc.

(đính kèm danh sách)

Trên đây là thông báo công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018. Trong qua trình thực hiện nếu có vấn đề gì thắc mắc đề nghị thí sinh liên hệ Phòng Nội vụ Huyện qua số điêṇ thoaị 02773.840170 để được hướng dẫn./.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nút: dongthap.gov.vn:8080