W UBND huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp W

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Địa chỉ số 80, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773.840012, email: chauthanh@dongthap.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân Huyện

- Ủy ban nhân dân Huyện gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách Quân sự, Ủy viên phụ trách Công an.

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Ủy ban nhân dân Huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

2.1. Chủ tịch UBND Huyện Lê Minh Trung

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh; cải cách hành chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; tổng hợp; thi hành án dân sự; xử lý vi phạm hành chính.

c) Tiếp công dân định kỳ.

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện; Trưởng ban Ban An toàn Giao thông Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự Huyện; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Huyện.

đ) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Công an Huyện; Ban Chỉ huy Quân sự Huyện; Thanh tra Huyện; Phòng Nội vụ; Chi cục Thi hành án dân sự.

e) Giữ mối quan hệ giữa UBND Huyện với Huyện ủy, các Ban của Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; HĐND Huyện, các Ban HĐND Huyện; Viện Kiểm sát nhân dân Huyện, Toà án nhân dân Huyện.

2.2. Phó Chủ tịch UBND Huyện Phan Thanh Dũng

a) Giúp Chủ tịch UBND Huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Kinh tế đối ngoại; phát triển các thành phần kinh tế;

- Đầu tư công (trừ các công trình trường học); đầu tư tư nhân;

- Tài sản công; tài chính; ngân sách;

- Nông nghiệp; thuỷ sản; phát triển nông thôn; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; xúc tiến thương mại và đầu tư;

- Giao thông; vận tải; xây dựng; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; địa giới hành chính; quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND Huyện.

b) Tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên quan lĩnh vực phụ trách.

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Huyện; Chủ tịch các Hội đồng bồi thường Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND HuyệnChủ tịch UBND Huyện.

d) Giúp Chủ tịch UBND Huyện theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý Công trình công cộng; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chi Cục Thống kê; Chi Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước Huyện, Điện lực Huyện.

đ) Giữ mối quan hệ giữa UBND Huyện với Hội Nông dân Huyện; các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3. Phó Chủ tịch UBND Huyện Đỗ Nhật Định

a) Giúp Chủ tịch UBND Huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Đầu tư công các công trình trường học;

- Giáo dục; đào tạo; dạy nghề; y tế; dân số; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội;

- Tôn giáo; nhân quyền; thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ; thanh niên; dân vận chính quyền; dân chủ cơ sở;

- Giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở; trợ giúp pháp lý; chứng thực; hộ tịch; kết hôn có yếu tố nước ngoài;

- Lao động, việc làm, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới;

- Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; thông tin và truyền thông; phát triển du lịch và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND Huyện.

b) Tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên quan lĩnh vực phụ trách.

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện; Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt sáng kiến Huyện; Trưởng ban Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo Huyện; Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Huyện; Trưởng ban Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Huyện; Trưởng ban Ban Tuyển sinh quân sự Huyện; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND HuyệnChủ tịch UBND Huyện.

d) Giúp Chủ tịch UBND Huyện theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Tư pháp; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện; Bảo hiểm Xã hội Huyện; Trung tâm Y tế Huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

đ) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND Huyện với Liên đoàn Lao động Huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện, Hội Liên hiệp Thanh niên Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, Hội Cựu chiến binh Huyện; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Huyện các tổ chức xã hội cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách.

e) Chỉ đạo công tác Văn phòng HĐND và UBND Huyện.

2.4. Các Ủy viên UBND Huyện

a) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Công an;

b) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Quân sự;

c) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Nội vụ;

d) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Thanh tra;

đ) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Tư pháp;

e) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Tài chính - Kế hoạch;

g) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Kinh tế và Hạ tầng;

h) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

i) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Tài nguyên và Môi trường;

k) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Giáo dục và Đào tạo;

l) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội;

m) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Y tế;

n) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Văn hoá và Thông tin;

o) Ủy viên UBND Huyện phụ trách Văn phòng;

Ngoài lĩnh vực phân công nêu trên, các Ủy viên UBND Huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và tham mưu thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đ/C Lê Minh Trung

Phó Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ hành chính

Email: leminhtrung8282@gmail.com

SĐT:  0776.111.910

Đ/C Phan Thanh Dũng

UVBTV Huyện uỷ/Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng Hải

Email: ptdung.hct@dongthap.gov.vn

SĐT:  0908.243.131

Đ/C Đỗ Nhật Định

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Email: dndinh2014@gmail.com

SĐT:  0277.606.213

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website