Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020;

Ủy ban nhân dân Huyện thông báo đến thí sinh kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, như sau:

1. Thí sinh đủ điều kiện

- Thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 là: 15 thí sinh.

- Thí sinh có mặt dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 là: 15 thí sinh.

- Thí sinh vắng mặt là không.

2. Tình hình sát hạch

Hội đồng kiểm tra, sát hạch kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 đã tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn theo quy định.

- Kỳ kiểm tra, sát sạch diễn ra an toàn, đúng quy chế.

- Không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế.

3. Kết quả kiểm tra, sát hạch

- Số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 là: 13 thí sinh.

- Số thí sinh không đủ điều kiện qua kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 là: 02 thí sinh.

(Kèm theo danh sách kết quả sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2).

Ghi chú: Kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 không thực hiện việc chấm phúc khảo.

Thông báo được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Châu Thành và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Châu Thành tại địa chỉ http://chauthanh.dongthap.gov.vn. Thí sinh cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, số điện thoại 02773.840.170 để được hướng dẫn./.  xem nội dung chi tiết