Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 06/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp Tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Tấn Lực đã đến dự.

Khen thưởng

Nhiệm kỳ qua, HĐND Huyện đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. HĐND Huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Huyện nhà. Các nghị quyết của HĐND Huyện ban hành đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. HĐND Huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan các cấp, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Huyện tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Các đại biểu tham dự

Kỳ họp cũng đã đề ra một số phương hướng nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 đó là: Tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, các Luật, quy định của Chính phủ liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của HĐND.. Tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Triển khai tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này có 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 được khen thưởng./.

Thanh Dự - Trí Khánh