Xuất bản thông tin

null Nghi định 130/2020/NĐ-CP kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trang chủ Chuyên mục Thanh tra

Nghi định 130/2020/NĐ-CP kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày 30 tháng 10 năm 2020 chỉnh phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xem chi tiết Nghị định!

Hưng Thịnh -Thanh tra Huyện