Xuất bản thông tin

null Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Chi tiết bài viết Chuyên mục Thanh tra

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, như sau:

I. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương (gọi tắt là đơn vị) có
trách nhiệm chủ động tự kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN; việc xây dựng kế hoạch công tác PCTN của đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN
Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021”.

Các đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn.

Các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Huyện có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục PCTN vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

3. Công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị

Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân. Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. Đối với các nội dung khác thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật có liên quan.
4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Xây dựng, ban hành, thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Ban hành quy tắc ứng xử; thực hiện nghiêm việc tặng quà và nhận quà tặng.
Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
Kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phát hiện, xử lý tham nhũng

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2020 đối với các phòng, ban, ngành Huyện và UBND xã, thị trấn.

Tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

6. Thực hiện nghiêm chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong PCTN.

7. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò giám sát, phản biện, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công tác PCTN.

8. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tham nhũng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của ngành cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 và chỉ đạo triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, hoàn thành trong quý I năm 2020.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt công tác PCTN.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, tăng thời lượng và nội dung thông tin về công tác PCTN. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc PCTN; kịp thời phê phán các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật PCTN.

3. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Huyện, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

4. Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và tài sản nhà nước; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Huyện.

5. Phòng Nội vụ tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Huyện và các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; ban hành các văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện theo quy định.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong Huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tăng cường vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Huyện kịp thời truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn Huyện.

9. Các phòng, ban, ngành Huyện; UBND xã, thị trấn định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu báo cáo số 03 và biểu thống kê số 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ).
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND Huyện (qua Thanh tra Huyện) để được hướng dẫn, giải quyết. Giao Thanh tra Huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Xen chi tiết: Kế hoạch 50/KH-UBND

Hưng Thịnh