Xuất bản thông tin

null Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Covid-19 một số địa phương

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Covid-19 một số địa phương

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo đó, huyện Châu Thành có 581 hộ nghèo và hộ cận nghèo với số nhân khẩu hộ cận nghèo được hỗ trợ là 1.203; số nhân khẩu trong hộ nghèo được hỗ trợ là 3.515 với tổng số tiền hỗ trợ là 3.538.500.000 đồng./. Xem Chi tiết Quyết địnhDanh sách!

Trí Dũng (Nguồn Quyết định 642)