Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Trang chủ Thông báo

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

          Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Chấm thi kỳ thi tuyển công chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo, như sau:

1. Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (có danh sách kèm theo).

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công khai kết quả thi vòng 1 đến hết ngày 09 tháng 3 năm 2021, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả vòng 1. Đơn đề nghị phúc khảo phải là văn bản giấy, do thí sinh trực tiếp viết và ký tên. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên và các đơn đề nghị gửi bằng thư điện tín, fax.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến tất cả thí sinh được biết./. Xem nội dung chi tiết