Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện

Trang chủ Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Đình Trọng

Trưởng phòng

0277 3 840285

 

Vdinhtrong.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Võ Khoa Cường

Phó Trưởng phòng

0277 3 840285

0817998687

Vkcuong.hct@dongthap.gov.vn

dankhoa79@Yahoo.com.vn

3

Bùi Thị Kim Ngân

Chuyên viên

Btkngan.hct@dongthap.gov.vn

xuanngan83@yahoo.com.vn

0907 833 686

4

Lê Ngọc Nhị

Kế toán

02773840028

0915776568

Lnnhi.hct@dongthap.gov.vn

0915776588nhi@gmail.com

5

Lê Tấn Phong

Chuyên viên

02773840028

0943673512

Ltphong.hct@dongthap.gov.vn

ltphong2008@gmail.com

6

Ngô Phú Hiệp

Nhân viên

02773840028

0939830036

Nphiep.hct@dongthap.gov.vn

phuhiepct@gmail.com