Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện

Trang chủ Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Đông Sanh

Trưởng Phòng

02773 840411

0945810443

vdsanh.tckh.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Nhân

Phó Trưởng Phòng

02773 840411

0988077588

ntnhan.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Lê Thanh Hiền

Phó Trưởng Phòng

02773 840733

0919592301

lthien.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Võ Công trường

Chuyên viên

3 840733

3606668

vctruong.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Lư Kim Tuấn

Chuyên viên

02773 840411

0939084669

lktuan.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Võ Đức Hiền

Chuyên viên

02773 840411

0916082563

vdhien.tckh.hct@dongthap.gov.vn

 

7

Phan Văn Được

Chuyên viên

02773 840411

0946322391

pvduoc.hct@dongthap.gov.vn

 

8

Lăng Viết Thị Hằng Chi

Chuyên viên

02773 840733

0939959557

ltvhchi.tckh.hct@dongthap.gov.vn

 

9

Võ Ngọc Hoàng Liên

Chuyên viên

02773 840733

3606357

vnhlien.hct@dongthap.gov.vn

 

10

Mai Phú Cường

Chuyên viên

02773 840733

0919463789

mpcuong.hct@dongthap.gov.vn

 

11

Lê Anh Bằng

Chuyên viên

02773 840411

0913749441

labang.hct@dongthap.gov.vn