Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Lãnh đạo UBND Huyện

Trang chủ Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Lãnh đạo UBND Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Lê Minh Trung

Chủ tịch

02773.840012

0776 111 910

lmtrung.hct@dongthap.gov.vn

leminhtrung8282@gmail.com

2

Phan Thanh Dũng

Phó Chủ tịch

02773840012

0908 243 131

Ptdung.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Đỗ Nhật Định

Phó Chủ tịch

02773840012

0277606213

Dndinh.hct@dongthap.gov.vn

dndinh2014@gmail.com