Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập thi sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Trang chủ Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập thi sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2