Xuất bản thông tin

null Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rấn công nghiệp năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rấn công nghiệp năm 2020

UBND Huyện vừa ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Hãy chung tay bảo vệ môi trường

Với mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh. Đồng thời chủ động phòng ngừa và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải phát sinh.

UBND Huyện yêu cầu đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải công nghiệp tổ chức phân định, phân loại chất thải rắn phát sinh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải công nghiệp theo quy định, bao gồm: Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng hoặc ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, đảm bảo 100% chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thu gom và xử lý đúng quy định (chủ nguồn thải phát sinh tự xử lý), chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập đầy đủ hồ sơ quản lý chất thải theo quy định quản lý chất thải nguy hại.

UBND huyện cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã đăng ký trong thủ tục bảo vệ môi trường đã được xác nhận; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, thải chất thải trực tiếp ra môi trường, không xử lý chất thải phát sinh theo quy định, gây ô nhiễm môi trường, đặt biệt là các cơ sở chế biến nông sản, chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản.

Thực hiện tốt công tác này nhằm đảm bảo gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn huyện./.

An Khánh