Xuất bản thông tin

null Triển khai Thông tư 04, 05, 06, 07 của Thanh tra Chính phủ

Trang chủ Chuyên mục Thanh tra

Triển khai Thông tư 04, 05, 06, 07 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 20/10/2021, Uỷ ban nhân dân Huyện ban hành Công văn gửi đến Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Huyện; Các đơn vị trường học thuộc UBND Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai Thông tư của Thanh tra Chính phủ.

Theo Công văn, Uỷ ban nhân dân Huyện chỉ đạo Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện các Thông tư:

Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp dân.

Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh.

Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về thẩm quyền, nôi dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 Xem Công văn!

BBT