Xuất bản thông tin

null Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

UBND tỉnh vừa thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.

Cờ Tổ quốc

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 (một) ngày, ngày 2/4/2020 (thứ 5, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020, âm lịch).

Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 2/4/2020.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.

An Khánh – Nguồn TB số 10/TB-UBND ngày 27/3/2020