Xuất bản thông tin

null Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân

Chi tiết bài viết Chuyên mục Thanh tra

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân

 

Xem chi tiết Thông tư 01/2021/TT-TTCP

Hưng Thịnh – Thanh tra Huyện