Xuất bản thông tin

null Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Chi tiết bài viết Chuyên mục Thanh tra

Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Xem chi tiết: Thông tư 02/2021/TT-TTCP

 

Hưng Thịnh - Thanh tra Huyện