Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020