Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 14/01/2021, UBND huyện Châu Thành đã ban hành Công văn số 169/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy .

Ảnh minh họa

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ, trên địa bàn huyện; đồng thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 07/7/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ” khi huy động lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân, phục vụ cho công tác chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ ngay từ khi đám cháy mới phát sinh.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân biết thực hiện; chủ động tự kiểm tra công tác PCCC và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình; làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC.

Công an Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, củng cố và duy trì các Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng và Đội phòng cháy, chữa cháy khu, cụm dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đảm bảo thực hiện tốt các điều kiện, chế độ, chính sách, để lực lượng này hoạt động hiệu quả; tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, có nguy cơ cháy, nổ, xử lý nghiêm đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

An Khánh