Xuất bản thông tin

null Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Chi tiết bài viết Chuyên mục Thanh tra

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Mời xem chi tiết!

Hưng Thịnh – Thanh tra Huyện