Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021

Trang chủ Chuyên mục Thanh tra

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày 09/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về việc Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021, như sau:

Mục đích, yêu cầu: Thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; Thủ trưởng các đơn vị tích cực chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền:

Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn.

Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch (trước ngày 30/12/2020) và tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện qua Thanh tra Huyện (báo cáo lồng ghép vào báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm).

Đề nghị Tòa án nhân dân Huyện, Viện kiểm sát nhân dân Huyện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia Huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Giao Thanh tra Huyện chủ trì, theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện./.

Xem chi tiết Kế hoạch!

Hưng Thịnh – Thanh tra Huyện