Xuất bản thông tin

null Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021