Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021.

y ban nhân dân huyn Châu Thành thông báo tuyn dng viên chc ngành Giáo dc và Đào to huyn Châu Thành năm hc 2020 - 2021, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Ch tiêu cn tuyn: 67 viên chc, chia ra:

- Các v trí giáo viên mm non hng IV, mã s V.07.02.06, công tác ti các trường mm non, tuyn 10 giáo viên.

- Các v trí giáo viên tiu hc hng IV, mã s V.07.03.09, công tác ti trường tiu hc, tuyn 18 giáo viên, gm: 09 giáo viên tiu hc, 01 giáo viên tiếng Anh, 04 giáo viên Tin hc, 02 giáo viên Âm nhc, 02 giáo viên M thut.

- Các v trí nhân viên thư vin hng IV, mã s V.10.02.07, công tác ti các trường tiu hc, trung hc cơ s: Tuyn 03 nhân viên.

- Các v trí giáo viên trung hc cơ s hng III, mã s V.07.04.12, công tác ti trường trung hc cơ s, tuyn 36 giáo viên, gm: 06 giáo viên Toán, 01 giáo viên Vt Lý, 01 giáo viên Hóa hc, 14 giáo viên Ng Văn, 02 giáo viên Lch s, 02 giáo viên Địa lý, 05 giáo viên tiếng Anh, 02 giáo viên Tin hc, 01 giáo viên M thut, 02 giáo viên Th dc.

(đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Các tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điu kin sau đây không phân bit dân tc, nam, n, thành phn xã hi, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký d tuyn viên chc:

- Có quc tch Vit Nam và cư trú ti Vit Nam;

- T đủ 18 tui tr lên;

- Có đơn đăng ký d tuyn;

- Có lý lch rõ ràng;

- Có phm cht chính tr, đạo đức tt;

- Đủ sc khe để thc hin nhim v;

- Có văn bng, chng ch đào to phù hp vi v trí vic làm, tiêu chun ca v trí cn tuyn.

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

2.1 Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06

Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là ngoại ngữ bậc 1) và quy định tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc  áp dụng qui đổi tương đương đối với trình độ ngoại ngữ trong tuyển dụng, thăng hạng viên chức kể từ năm 2018.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là trình độ tin học đạt CNTT cơ bản) và quy định tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai chính tả.

2.2. Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, mã số: V.07.03.09

Có bng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên.

Trường hp môn hc chưa đủ giáo viên có bng c nhân thuc ngành đào to giáo viên thì phi có bng c nhân chuyên ngành phù hp và có chng ch bi dưỡng nghip v sư phm.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là ngoại ngữ bậc 1) và quy định tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc  áp dụng qui đổi tương đương đối với trình độ ngoại ngữ trong tuyển dụng, thăng hạng viên chức kể từ năm 2018.

Riêng đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 hoặc tương đương trở lên.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là trình độ tin học đạt CNTT cơ bản) và quy định tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai chính tả.

2.3. Đối với chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là ngoại ngữ bậc 1) và quy định tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng qui đổi tương đương đối với trình độ ngoại ngữ trong tuyển dụng, thăng hạng viên chức kể từ năm 2018.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là trình độ tin học đạt CNTT cơ bản) và quy định tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai chính tả.

2.4. Đối  với chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số: V.07.04.12

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là ngoại ngữ bậc 1) và quy định tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng qui đổi tương đương đối với trình độ ngoại ngữ trong tuyển dụng, thăng hạng viên chức kể từ năm 2018. 

Riêng đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 hoặc tương đương trở lên.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là trình độ tin học đạt CNTT cơ bản) và quy định tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai chính tả.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BAN ĐẦU

Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu, gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

(Đính kèm Mẫu 01: Phiếu đăng ký dự tuyển)

2. 01 (một) ảnh cỡ 3x4

3. 03 (ba) phong bì (có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ các mục hồ sơ nộp.

Lưu ý: Trong thi hn tiếp nhn h sơ, người đăng ký d tuyn mang theo bn chính văn bng, chng ch hoc giy chng nhn tt nghip tm thi, bng đim kết qu hc tp và các giy t liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyn dng để đối chiếu

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang Thông tin điện tử của Huyện và của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện. Kể từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 09/12/2020. Bui sáng bt đầu t 07 gi 30 phút đến 11 gi 30 phút, bui chiu bt đầu t 13 gi 30 phút đến 17 gi 00 phút.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, Khu hành chính huyện Châu Thành, số 80, quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.840032, 02773.842620 (trong giờ hành chính).

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG; ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng (theo Mục 3, Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

1.2.1. Hình thức thi: Phỏng vấn

1.2.2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

1.2.3. Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có tối đa 15 phút chuẩn bị).

1.2.4. Thang điểm thi: 100 điểm.

1.2.5. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành vòng 2.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

2.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Thời gian và địa điểm thi phỏng vấn vòng 2

3.1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 12 năm 2020 (sẽ thông báo cụ thể sau)

3.2. Địa điểm: Trường Trung học cơ sở An Nhơn, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (gần cầu Cái Xếp).

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

1.2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 6 mục III (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tổng số điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. THÔNG BÁO KT QU TUYN DNG

1. Sau khi hoàn thành vic chm thi vòng 2 theo quy định, chm nht 05 ngày làm vic, Hi đồng tuyn dng báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng viên chc xem xét, công nhn kết qu tuyn dng.

2. Trong thi hn 10 ngày k t ngày có quyết định công nhn kết qu tuyn dng, Hi đồng tuyn dng thông báo công khai trên Trang Thông tin đin t Huyện ti địa ch https://chauthanh.dongthap.gov.vn, Trang Thông tin đin t Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện ti địa ch http://chauthanh.dongthap.edu.vn. và gi thông báo công nhn kết qu trúng tuyn bng văn bn ti người d tuyn theo địa ch mà người d tuyn đã đăng ký. Ni dung thông báo phi ghi rõ thi hn người trúng tuyn phi đến cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng để hoàn thin h sơ tuyn dng.

VIII. HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN; KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC

1. Sau khi trúng tuyn, người trúng tuyn phi đến Phòng Giáo dc và Đào tđể hoàn thin h sơ tuyn dng, bao gm:

- Bn sao các văn bng, chng ch (ngoi ng, tin hc) theo yêu cu ca v trí vic làm d tuyn;

Trường hp người trúng tuyn có bng tt nghip chuyên môn đã chun đầu ra v ngoi ng, tin hc theo quy định mà tương ng vi yêu cu ca v trí vic làm d tuyn thì được s dng thay thế chng ch ngoi ng, tin hc.

- Bn sao giy chng nhn ca cơ quan có thm quyn thuc đối tượng ưu tiên trong tuyn dng viên chc (nếu có);

- Phiếu lý lch tư pháp do cơ quan có thm quyn cp;

- Giy chng nhn sc khe do cơ quan y tế cp Huyn cp chm nht là 30 ngày trước ngày np h sơ tiếp nhn.

Trường hp người đăng ký d tuyn có hành vi gian ln trong vic kê khai Phiếu đăng ký d tuyn hoc s dng văn bng, chng ch, chng nhn không đúng quy định để tham gia d tuyn thì cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng thông báo công khai trên trang thông tin đin t hoc cng thông tin đin t ca cơ quan, đơn v và không tiếp nhn Phiếu đăng ký d tuyn trong mt k tuyn dng tiếp theo.

2. Ký kết hp đồng làm vic và nhn vic

- Chm nht 15 ngày k t ngày người trúng tuyn hoàn thin h sơ tuyn dng, người đứng đầu cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng viên chc ra quyết định tuyn dng, đồng thi gi quyết định ti người trúng tuyn theo địa ch đã đăng ký và đơn v s nghip công lp s dng viên chc để biết, thc hin vic ký hp đồng làm vic vi viên chc.

- Trong thi hn 30 ngày k t ngày nhn được quyết định tuyn dng, người được tuyn dng viên chc phi đến đơn v s nghip công lp s dng viên chc để ký hp đồng làm vic và nhn vic, tr trường hp quyết định tuyn dng quy định thi hn khác hoc được cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng viên chc đồng ý gia hn.

- Trường hp người được tuyn dng viên chc không đến ký hp đồng làm vic và nhn vic trong thi hn quy định ti khon 2 mc này thì người đứng đầu đơn v s nghip công lp s dng viên chc đề ngh cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng viên chc hy b quyết định tuyn dng.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng viên chc xem xét quyết định vic trúng tuyn đối vi người d tuyn có kết qu tuyn dng thp hơn lin k so vi kết qu tuyn dng ca người trúng tuyn đã b hy b kết qu trúng tuyn theo quy định ti khon 2, Điu 17, Ngh định s115/2020/NĐ-CP hoc trường hp quy định ti khon 3 mc này.

Trường hp có t 02 người tr lên có kết qu tuyn dng thp hơn lin k mà bng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn v có thm quyn tuyn dng viên chc quyết định người trúng tuyn theo quy định ti Điu 10 Ngh định này (trong trường hp t chc thi tuyn) hoc quy định ti Điu 12, Ngh định s 115/2020/NĐ-CP.

IX. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể như sau: Tạm thu 500.000 đồng/hồ sơ.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc, Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại địa chỉ https://chauthanh.dongthap.gov.vn, Trang Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tại địa chỉ http://chauthanh.dongthap.edu.vn. Người đăng ký dự tuyển cần cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Thành để biết thông tin về thời gian triệu tập thi phỏng vấn, nội dung thi phỏng vấn, kết quả thi phỏng vấn, kết quả tuyển dụng và một số thông tin khác.

Các ứng viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng
liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, khu hành chính huyện Châu Thành, số 80, quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.840032, 02773.842620 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn cụ thể./. 
Xem nội dung chi tiết