Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên địa bàn Huyện

Thời gian gần đây, loại hình trò chơi điện tử game bắn cá, bắn thú có lúc có nơi vẫn còn hoạt động, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh (doanh nghiệp), dịch vụ trò chơi game giải trí để biến tướng với hình thức đánh bạc trá hình làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại một số địa phương. Trước tình hình trên, ngày 06/10/2020 Ủy ban nhân dân Huyện ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên địa bàn Huyện.

Máy bắn cá

Theo Công văn chỉ đạo, giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo công tác quản lý trò chơi điện tử, tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn người kinh doanh tạm ngừng hoạt động game bắn cá, bắn thú và các hình thức khác tương tự theo tinh thần Công văn số 321/UBND-KT ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tạm dừng cấp phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử bắn cá, bắn thú và các hình thức biến tướng khác; Công văn số 1973/UBND-KT ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện; đồng thời xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại hoạt động trá hình, biến tướng của game bắn cá, bắn thú và các hình thức khác tương tự có tính chất đánh bạc. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận động người dân nâng cao ý thức không tham gia loại hình hoạt động biến tướng này; vận động người kinh doanh tạm ngừng hoạt động game bắn cá, bắn thú và các hình thức khác.

Giao Công an Huyện kiểm tra, hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an xã, thị trấn xử lý vi phạm hoạt động game bắn cá, bắn thú và các hình thức khác tương tự theo Hướng dẫn số 10/HD-CAT-PC45 ngày 24/11/2015 của Công an Tỉnh và các quy định khác của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên thực hiện đúng theo nội dung chỉ đạo tại Công văn này./.

Thanh An