Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cơ sở năm 2020

Ngày 14/9/2020, Hội Nông dân huyện Châu Thành phối hợp Trung tâm Chính trị Huyện khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho 68 cán bộ Hội nông dân cơ sở. Đến dự có ông Chung Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân Huyện; ông Bạch Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện và các ông, bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân cơ sở.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 4 ngày từ ngày 14/9/2020 đến ngày 17/9/2020 với 05 nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp tổ chức Hội ở cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở, đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

                                                       Tăng Thị Sen