Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Sáng ngày 11/9/2020 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Tham dự có 145 đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị thuộc Khối, Cụm thi đua Huyện; các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Huyện.

Hội nghị tập huấn

Ông Ngô Tổng Trưởng, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đến dự và triển khai những điểm mới của Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Quyết định số 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua - khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị nắm vững nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng, hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng./.

Anh Thư – PNV