Xuất bản thông tin

null Báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (kể cả vốn kéo dài) đến tháng 8 năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (kể cả vốn kéo dài) đến tháng 8 năm 2020