Xuất bản thông tin

null Công tác xây dựng ngành tư pháp tại huyện Châu Thành luôn được quan tâm thực hiện tốt

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Công tác xây dựng ngành tư pháp tại huyện Châu Thành luôn được quan tâm thực hiện tốt

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện và thực hiện tốt công tác tham mưu UBND Huyện quản lý nhà nước lĩnh vực tư pháp; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp từ huyện đến cơ sở giỏi về nghiệp vụ, vững về kỹ năng. Thời gian qua Công tác xây dựng ngành tư pháp luôn được Phòng Tư pháp quan tâm thực hiện. Qua đó, đội ngũ công chức Phòng Tư Pháp được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn. Lãnh đạo Phòng Tư pháp Huyện phân công nhiệm vụ phù hợp chức danh công chức theo Đề án vị trí việc làm, phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm, tạo diều kiện cho hai công chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Cán bộ, Công chức Phòng Tư pháp,  Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tiếp tục được kiện toàn, củng cố để đảm bảo hoạt động, chất lượng hoạt động từng bước có nâng lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phòng Tư pháp phối hợp với ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn sắp xếp ổn định đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã nhằm đảm bảo hoạt động của ngành.

Tập huấn nhập dữ liệu hộ tịch điện tử

Để đánh giá thực trạng kiến thức về quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp trong thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thực hành công nghệ thông tin của đội ngũ công chức tư pháp ở cơ sở trong thời gian tới, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Nội vụ Huyện biên soạn Bộ đề câu hỏi để tiến hành kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã nói chung và đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020./.

Cẩm Thúy