Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Trong những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc soạn thảo, ban hành, thực thi văn bản quy phạm pháp luật của huyện; kịp thời rà soát với các văn bản QPPL của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu cho HĐND, UBND huyện ban hành nhiều văn bản QPPL, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của địa phương. Từ đó, giúp cho công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp quy trên địa bàn huyện dần đi vào nề nếp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật từ khâu đề nghị, soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo, thẩm định, trình thông qua dự thảo và ký ban hành...

Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được thực hiện kịp thời và đồng bộ như hiện nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, sự tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, giúp việc, từ đó việc ban hành văn bản được phù hợp tình hình thực tiễn, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, thì hoạt động thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được Phòng Tư pháp đặc biệt chú trọng, hầu hết dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và các nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình đều được thẩm định, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật; thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, những năm qua Phòng Tư pháp đã chủ động và tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Kết quả trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Tư pháp đã thực hiện thẩm định 21 văn bản; đạt 100% văn bản theo yêu cầu, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; tự kiểm tra 10 văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành; rà soát 09 văn bản QPPL. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định công bố 07 văn bản còn hiệu lực và 02 văn bản hết hiệu lực. Đối với cấp xã, Sở Tư pháp phối hợp với Ban pháp chế HĐND Huyện kiểm tra theo thẩm quyền 17 văn bản QPPL do UBND, HĐND cấp xã, thị trấn ban hành. Qua kiểm tra cho thấy đa số các văn bản được kiểm tra cơ bản bảo đảm về thể thức, căn cứ, thẩm quyền và nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản ban hành chưa đúng thể thức; nội dung, căn cứ, hiệu lực của văn bản không phù hợp với quy định.

Kiểm tra văn bản QPPL và kiểm tra thi hành pháp luật tại xã

Từ những kết quả đã đạt được, có thể thấy rằng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính khả thi của văn bản, trước hết cần tuân thủ nghiêm những quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phải lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan, thẩm định văn bản và nhất là các cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc đóng góp, xây dựng nội dung văn bản, góp phần tạo sự thống nhất cao.

Kết quả đạt được trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Cẩm Thúy