Xuất bản thông tin

null Quyết định Phân khai kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn kết dư ngân sách Huyện năm 2019 (vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới)

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Quyết định Phân khai kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn kết dư ngân sách Huyện năm 2019 (vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới)