Xuất bản thông tin

null Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020

Ngày 16/7/2020, Phòng Tư pháp Huyện tổ chức Hội nghị tổ chức triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP. Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Chủ trì Hội nghị, tham dự công chức chuyên môn Phòng, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã) trên địa bàn Huyện.

Các đại biểu tham dự

Tại buổi Hội nghị, ông Phạm Văn Dũng triển khai một số nội dung mới và giải đáp những thắc mắc đối với những quy định mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch như: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký khai tử; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động; Văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh khi đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; quy định mới về biểu mẫu hộ tịch;…

Công chức xã tham gia ý kiến tại hội nghị

Để thực hiện tốt những nội dung trên lãnh đạo Phòng Tư pháp đã giao cho công chức chuyên môn tham mưu thực hiện và phối hợp công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn cập nhật, trong quá trình thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP nếu phát hiện vấn đề chưa phù hợp hoặc vướng mắc kịp thời phản ảnh về Phòng Tư pháp xem xét, nếu chưa rỏ sẽ xin ý kiến Sở Tư  pháp giải quyết./.

Cẩm Thúy