Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XXI

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XXI

Ngày 20/7/2020, Trung tâm Chính trị Huyện Châu Thành tổ chức Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XXI năm 2020. Tham dự có 70 học viên là Đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Các học viên tham dự

Lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XXI năm 2020 đợt này có 70 học viên là Đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện, trong đó có 47 học viên chính thức lớp và các học viên còn lại học bổ sung. Thời gian học trong 30 ngày, từ 20/7/2020 đến 28/8/2020, các học viên sẽ được truyền đạt tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lớp học Sơ cấp lý luận Chính trị sẽ giúp các học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi khai giảng, bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề, kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của đảng để vận dụng vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới./.

Thanh An