Xuất bản thông tin

null Thông báo việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Thông báo việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020