Xuất bản thông tin

null Châu Thành tổ chức họp lệ Tư pháp quý I năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Châu Thành tổ chức họp lệ Tư pháp quý I năm 2020

Ngày 28/4/2020, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đã tổ chức họp đánh giá công tác Tư pháp quý I năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II năm 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Phòng Tư pháp, công chức chuyên môn của Phòng và công chức Tư pháp – Hộ tịch 12 xã, thị trấn. Cuộc họp do ông Phạm Văn Dũng - Trưởng phòng, chủ trì.

Quý I năm 2020, tuy do ảnh hưởng tình hình bệnh Covid-19 nhưng Phòng Tư pháp Huyện tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp theo đúng tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ phát sinh cấp trên giao, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ giúp các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Tỷ lệ hòa giải thành đạt 86.23%,cao hơn 12.55% so với cùng kỳ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, các văn bản Luật mới, đặc biệt các quy định chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, công tác theo dõi thi hành pháp luật được triển khai thực hiện, công tác quản lý hộ tịch được quan tâm: hoàn thành việc nhập và quyết toán công tác nhập dữ liệu hộ tịch dùng chung; đã làm hồ sơ thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi: 57 trường hợp, đăng ký khai sinh cho 01 trường hợp, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 10 trường hợp, ghi chú kết hôn và ly hôn cho 04 trường hợp, 12 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã đăng ký khai sinh cho 781trường hợp, đăng ký khai tử 262 trường hợp, đăng ký kết hôn 235 cặp.

Tại cuộc họp, các thành viên đã hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch có hiệu lực ngày 20/4/2020. Đồng thời, thảo luận và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để đề ra mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật; Tham mưu UBND Huyện theo dõi, chỉ đạo tốt công tác xử lý vi phạm hành chính; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi giải ở cơ sở cấp huyện, nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, phấn đấu hòa giải thành đạt tỷ lệ 85%; nâng cao chất lượng công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, giải quyết kịp thời cho người dân./.

Cẩm Thúy – PTP Châu Thành