Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý nhà C, Trường THCS Hòa Tân.                                       

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý nhà C, Trường THCS Hòa Tân.                                       

          – Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

– Căn cứ Công văn số 436/UBND-TCD-NC ngày 13 tháng 8 năm 2021
của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc chỉ đạo công tác đấu giá tài sản và Công văn số 3571/UBND-NC ngày 14 tháng 8 năm 2021 của UBND Huyện về việc triển khai thực hiện công tác đấu giá tài sản.

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: Số 80, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp 

- Điện thoại: 02773.840070; Mã số thuế: 1400494933.

      2. Tên tài sản đấu giá:

–Thanh lý tháo dỡ nhà C, Trường THCS Hòa Tân.

–Giá khởi điểm: 28.521.000đ

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức bán đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

-Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

-Chứng minh cụ thể về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức, điều hành đấu giá tài sản bằng các hợp đồng Dịch vụ và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thành có hiệu quả thiết thực.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp cho đến khi tài sản bán được;

- Tổ chức đấu giá có tối thiểu 3 đấu giá viên (đã tham gia đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp), được thành lập theo quy định của pháp luật và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

*Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          -Hồ sơ năng lực: 01 bộ đóng quyển, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và đã đăng ký hoạt động đấu giá với Sở Tư pháp, có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, kinh nghiệm của các đấu giá viên, các hợp đồng tổ chức cuộc đấu giá kèm theo thanh lý hợp đồng (02 hợp đồng);

-Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản gốc;

-Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; chi phí đấu giá trong trường hợp không thành (01 bản gốc)

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

-Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 09 giờ ngày 22/3/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc);

          -Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải đảm bảo phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện nhận được trước 11 giờ ngày 22/3/2022.

-Người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của cơ quan (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

* Nếu quá thời hạn nêu trên, chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ hoặc không có tổ chức đấu giá tài sản nào nộp hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện sẽ thông báo chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.

Xem nội dung chi tiết