Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc xét tuyển viên chức Ban Quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc xét tuyển viên chức Ban Quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BQLCTCC ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức.

Ban Quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 09 người, cụ thể như sau:

- Vị trí quản lý dự án và giám sát các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, hạng III, mã số V.04.02.06, tuyển 04 người.

- Vị trí quản lý dự án và giám sát các công trình dân dụng, hạng III, mã số V.04.02.06, tuyển 02 người.

- Vị trí quản lý dự án và giám sát các công trình điện, hạng III, mã số V.04.02.06, tuyển 01 người.

- Vị trí Quản lý chợ, mã số 01.003, tuyển 01 người.

- Vị trí Kế toán, mã số 06.031, tuyển 01 người.

 (Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng.

- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

2. Các yêu cầu cụ thể từng vị trí tuyển dụng:

a/ Đối với vị trí quản lý dự án và giám sát các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, hạng III, mã số V.04.02.06.

- Có bằng Kỹ sư kỹ thuật xây dựng giao thông, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng hoặc Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ.

b/ Đối với vị trí quản lý dự án và giám sát các công trình dân dụng, hạng III, mã số V.04.02.06.

- Có bằng Kỹ sư xây dựng dân dụng- công nghiệp hoặc Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

c/ Đối với vị trí quản lý dự án và giám sát công trình điện, hạng III, mã số V.04.02.06.

- Có bằng Kỹ sư điện hoặc Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử.

d/ Đối với vị trí Kế toán, mã số 06.031

- Có bằng cử nhân kế toán.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

đ/ Vị trí quản lý chợ, mã số 01.003.

-  Có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Công dân không cư trú tại Việt Nam.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

(Đính kèm Mẫu 01: Phiếu đăng ký dự tuyển)

- 02 (hai) ảnh cỡ 4x6 (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, mã vị trí dự tuyển, đơn vị dự tuyển)

- 03 (ba) phong bì (có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ các mục hồ sơ nộp.

* Ghi chú:

- Khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển nộp bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Người dự tuyển mang theo các giấy tờ để đối chiếu khi cần thiết như: Văn bằng, chứng chỉ: bản gốc và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

1.1. Nội dung:

Thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

1.2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

- Đối với xét tuyển viên chức bao gồm 2 vòng:

1.2.1. Vòng 1:

- Tiếp nhận hồ sơ hồ sơ dự tuyển từ ngày 15/3/2022 đến ngày 15/4/2022 (nhận hồ sơ trong giờ làm việc hành chính).

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển: ngày 18 tháng 4 năm 2022, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2.2. Vòng 2: Kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

- Thang điểm thi: 100 điểm.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện vòng 2:

2.1. Thời gian: Ngày 09 tháng 5 năm 2022.

2.2. Địa điểm: Hội trường Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a/ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b/  Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục III, khoản 6 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c/ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tổng số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d/ Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC:

1. Thông báo kết quả xét tuyển:

Chậm nhất 05 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng. Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành sẽ niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên Công thông tin điện tử huyện Châu Thành.

Sau khi được phê duyệt kết quả xét tuyển, Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành sẽ gửi báo cáo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo kết quả xét tuyển:

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Quyết định tuyển dụng và nhận việc:

Sau khi có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, người trúng tuyển được nhận quyết định tuyển dụng, phân công (thời gian nhận quyết định theo thông báo của Ban quản lý công trình công cộng Huyện), đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể như sau: Tạm thu 500.000 đồng/hồ sơ.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc, Website của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (http://chauthanh.dongthap.gov.vn), các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02773.840460 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể./.   Xem nội dung chi tiết