VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 280/KH-UBND 24/12/2020 KH Kiểm tra công tác lập hồ sơ công việc, xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và công tác lưu trữ năm 2021
2 279/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)
3 278/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)
4 163/TTr-UBND 24/12/2020 Tờ trình về việc phê duyệt nội dung Khẩu hiệu tuyên truyền và trang trí cờ “mừng Đảng - mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021
5 15/KH-VPUBND 24/12/2020 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện
6 4396/UBND-NC 23/12/2020 V/v kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường
7 4395/UBND-NC 23/12/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
8 2515/VPUBND-KTN 23/12/2020 V/v xây dựng đoạn video clip phục vụ tổ chức họp mặt Doanh nghiệp và Hội Đồng hương đầu năm 2021
9 2514/VPUBND-KTN 23/12/2020 V/v rà soát, lập danh mục các chỉ tiêu có chênh lệch về số liệu giữa các ngành, đơn vị, địa phương
10 2513/VPUBND-KT 23/12/2020 V/v giao quyền chủ đầu tư công trình
11 2512/VPUBND-NC 23/12/2020 V/v nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo
12 2511/VPUBND-NC 23/12/2020 V/v tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 2871/SNV-TCCC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ
13 1287/QĐ-UBND 23/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến nối đường vào cầu và đền bù giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ
14 14/KH-VPUBND 23/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Huyện
15 111/BC-VPUBND 22/12/2020 Báo cáo kết quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tháng 12/2020
16 4393/UBND-KTN 22/12/2020 V/v xử lý nợ phải thu, phải trả của Trung tâm Chính trị Châu Thành
17 4391/UBND-KTN 22/12/2020 V/v chủ trương cắt giảm khối lượng và gia hạn thời gian thi công công trình Ô bao số 3, xã Tân Bình
18 4392/UBND-KT 22/12/2020 V/v chủ trương gia cố 02 đoạn bị sụp lún, sạt lở trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ
19 4390/UBND-KTN 22/12/2020 V/v đăng ký danh mục công trình đề nghị Tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
20 4383/UBND-VX 22/12/2020 V/v cho chủ trương tham dự giải Cầu lông các nhóm tuổi Thiếu niên - Trẻ tỉnh Đồng Tháp