VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1129/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã An Phú Thuận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
2 1126/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã An Hiệp đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
3 1127/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã An Khánh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
4 1125/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận thị trấn Cái Tàu Hạ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
5 1124/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận thị trấn Cái Tàu Hạ đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
6 1123/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Phú Trung đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
7 1122/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
8 1121/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
9 1119/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Phú Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
10 1120/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
11 1118/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Phú Hựu đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
12 1117/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Hòa Tân đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
13 1115/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã An Nhơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
14 1116/QĐ-UBND 09/12/2020 QĐ về việc công nhận xã An Phú Thuận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
15 1114/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã An Khánh đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
16 1113/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định về việc công nhận xã An Hiệp đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học đến tháng 12 năm 2020
17 397/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cƣờng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời đang chấp hành hình phạt tù; ngƣời bị áp dụng các biện pháp tƣ pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, ngƣời mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020”
18 396/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện)
19 264/KH-UBND 09/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện)
20 159/TTr-UBND 09/12/2020 Về việc dự thảo Kế hoạch xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương kết hợp với phát triển du lịch đến cuối năm 2025