VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4264/UBND-KTN 11/12/2020 V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND Tỉnh theo Thông báo số 251/TB-VPUBND ngày 09/12/2020
2 4263/UBND-KTN 11/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống giai đoạn 2016-2020, đề xuất kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021
3 4262/UBND-KTN 11/12/2020 V/v theo dõi việc cho Công ty TNHH TVTK - Xây dựng - Thương mại Kiến Quảng được giao đất và thuê đất trong trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá
4 4261/UBND-KTN 11/12/2020 V/v báo cáo đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020
5 4259/UBND-KTN 11/12/2020 V/v khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành
6 4258/UBND-NC 11/12/2020 V/v thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã
7 2462/VPUBND-NC 11/12/2020 V/v một số lưu ý trong công tác tham mưu, đề xuất sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội trên địa bàn Huyện
8 2460/VPUBND-NC 11/12/2020 V/v tham mưu thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại phụ trách kế toán ngân sách
9 2461/VPUBND-VX 11/12/2020 V/v tham mưu đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về CCHC qua mạng và tham gia lớp học trực tuyến
10 2459/VPUBND-NC 11/12/2020 V/v giải trình kiến nghị của cử tri
11 2457/VPUBND-KTN 11/12/2020 V/v phân tích kết dư 2018 để Bộ Tài chính xem xét giảm trừ không tính tăng thu 2019
12 2456/VPUBND-VX 11/12/2020 V/v chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dại dịch Covid-19
13 2455/VPUBND-VX 11/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
14 2454/VPUBND-VX 11/12/2020 V/v đính chính Quy định hoạt động, bình xét Cụm Thi đua số 2.
15 1147/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
16 2451/VPUBND-NC 11/12/2020 V/v báo cáo số lượng, chất lượng CBCCNV Văn phòng HĐND và UBND Huyện năm 2020
17 1146/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định Về việc hỗ trợ nhà tình nghĩa cho bà nguyễn Thị Sáu, cư ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Long.
18 1145/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định Về việc thanh lý tài sản của Trường trung học cơ sở Phú Long
19 1144/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành
20 405/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020