VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2472/VPUBND-NC 15/12/2020 V/v dự thảo báo cáo
2 2470/VPUBND-NC 15/12/2020 V/v tham mưu, hướng dẫn và thông tin đến CBCCVC kết quả thẩm định của Sở Nội vụ về thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 1 năm 2021
3 2471/VPUBND-NC 15/12/2020 Về việc đóng góp ý kiến nhận xét, xếp loại cấp phó các cơ quan, đơn vị ngành Huyện; Chủ tịch, Phó CT UBND các xã, thị trấn năm 2020
4 2469/VPUBND-NC 15/12/2020 V/v thông báo cá nhân nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020
5 2468/VPUBND-KT 15/12/2020 V/v UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1155/QĐ-UBND 15/12/2020 Quyết định Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2020
7 2466/VPUBND-KTN 15/12/2020 V/v kinh phí chi tiền nhuận bút cho cộng tác viên viết tin, bài Trang thông tin điện tử huyện
8 1154/QĐ-UBND 15/12/2020 Quyết định Về việc bổ sung thành viên Tổ chỉnh lý tài liệu lưu trữ huyện Châu Thành
9 1152/QĐ-UBND 15/12/2020 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trường THCS Phú Long, hạng mục: sửa chữa 10 Phòng học, sửa chữa và xây dựng mới cổng hàng rào, xã Phú Long
10 1035/TB-UBND 15/12/2020 Thông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
11 271/KH-UBND 15/12/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
12 160/TTr-UBND 15/12/2020 Tờ trình về việc khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
13 115/TB-VPUBND 15/12/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện làm chủ đầu tư
14 116/TB-VPUBND 15/12/2020 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Đỗ Nhật Định tại buổi kiểm tra công trình
15 4284/UBND-KT 14/12/2020 V/v lập quy hoạch chi tiết 1/500 công trình trường Tiểu học An Khánh 1 (điểm chính), xã An Khánh
16 4283/UBND-KT 14/12/2020 V/v cam kết giải phóng mặt bằng
17 4282/UBND-NC 14/12/2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh
18 4281/UBND-NC 14/12/2020 V/v phối hợp kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
19 4279/UBND-KT 14/12/2020 V/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc trường mẫu giáo Hòa Tân, xã Hòa Tân
20 4280/UBND-KT 14/12/2020 V/v đầu tư xây dựng công trình đường Cả Ngổ bên phải đến Rạch Chùa, xã Tân Nhuận Đông