Xuất bản thông tin

null Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Trang chủ Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Theo đó, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 20%.

Học sinh, sinh viên được hỗ trợ 40% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 10%.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (sự nghiệp y tế) bố trí dự toán hàng năm.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./.

An Khánh – (Nguồn: 359/2020/NQ-HĐND)