Xuất bản thông tin

null Danh Sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại tiếp nhận ý kiến

Trang chủ Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo

Danh Sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại tiếp nhận ý kiến

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Đoàn Hữu Tiên

Chánh Văn phòng

02773.606397

0918 582 272

Dhtien.hct@dongthap.gov.vn

doantien7579@gmail.com

2

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Dương Minh Hải

Trưởng Phòng

02773 606441

0918054047

Dmhai.hct@dongthap.gov.vn

minhhai230377@yahoo.com.vn

3

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện

Kim Hồng Phượng

Trưởng Phòng

027733606818

khphuong.hct@dongthap.gov.vn

4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Lê Văn Tuấn

Trưởng phòng

02773610447

0919.283.133

lvtuan.hct@dongthap.gov.vn

5

Phòng Nội vụ huyện

Lê Thị Phi Yến

Trưởng phòng

0277 3619355

02773707515

ltpyen.hct@dongthap.gov.vn

6

Phòng Văn hóa và Thông tin

Võ Hồng Nghi

Trưởng Phòng

02773 840045

0912405878

 vhnghi.hct@dongthap.gov.vn

7

Phòng Tư Pháp huyện

Phạm Văn Dũng

Trưởng Phòng

02773 842.805

0277.3606.375

 pvdung.hct@dongthap.gov.vn

8

Thanh Tra huyện

Lê Hoàng Diệp

Chánh Thanh tra

02773840020

0917392212

 lhdiep1964@gmail.com

9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Võ Đông Sanh

Trưởng Phòng

02773 840411

0945810443

vdsanh.hct@dongthap.gov.vn

10

Phòng Y tế huyện

Lê Văn Đầy

Phó Trưởng phòng

02773 840040

0387294479

lvday.hct@dongthap.gov.vn

11

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

Võ Đình Trọng

Trưởng phòng

0277 3 840285

Vdinhtrong.hct@dongthap.gov.vn

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Nguyễn Thị Hoàng Vinh

Trưởng phòng

02773840032

0917472123

nthvinh.hct@dongthap.gov.vn